SOCAR raises US$18 million to expand car-sharing platform